ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (GDR/mirt)

mirt_punten_fase (1)
Aanleg Aanleg
Planning en studies Planning en studies
mirt_lijnen_fase (2)
Aanleg Aanleg
Planning en studies Planning en studies
mirt_vlakken_fase (3)
Aanleg Aanleg
Planning en studies Planning en studies
mirt_punten_mirtnr (5)
mirt_lijnen_mirtnr (6)
mirt_vlakken_mirtnr (7)
mirt_punten_modaliteit (9)
Hoofdwegen Hoofdwegen
Hoofdwegen en Spoorwegen personen Hoofdwegen en Spoorwegen personen
Hoofdvaarwegen Hoofdvaarwegen
Vaarwegen Vaarwegen
Spoorwegen personen Spoorwegen personen
Spoorwegen goederen Spoorwegen goederen
Spoorwegen Spoorwegen
Integrale gebiedsopgaven Integrale gebiedsopgaven
Waterveiligheid Waterveiligheid
Zoetwater Zoetwater
mirt_lijnen_modaliteit (10)
Hoofdvaarwegen Hoofdvaarwegen
Hoofdwegen Hoofdwegen
OV en Spoor OV en Spoor
Regionale/lokale infrastructuur Regionale/lokale infrastructuur
Spoorwegen goederen Spoorwegen goederen
Spoorwegen goederen en personen Spoorwegen goederen en personen
Spoorwegen personen Spoorwegen personen
Waterveiligheid Waterveiligheid
mirt_vlakken_modaliteit (11)
Groot project Groot project
Hoofdwegen Hoofdwegen
Regionale/lokale infrastructuur Regionale/lokale infrastructuur
Hoofdvaarwegen Hoofdvaarwegen
Spoorwegen personen Spoorwegen personen
Water Water
Waterkwaliteit Waterkwaliteit
Waterveiligheid Waterveiligheid
mirt2018_point_fase (15)
Realisatie Realisatie
Planuitwerking Planuitwerking
mirt2018_punten_fase (16)
Realisatie Realisatie
Planuitwerking Planuitwerking
mirt2018_lijnen_fase (17)
Realisatie Realisatie
Planuitwerking Planuitwerking
mirt2018_vlakken_fase (18)
Realisatie Realisatie
Planuitwerking Planuitwerking
mirt2018_point_mirtnr (20)
mirt2018_punten_mirtnr (21)
mirt2018_lijnen_mirtnr (22)
mirt2018_vlakken_mirtnr (23)
mirt2018_point_modaliteit (25)
Hoofdwegen Hoofdwegen
Hoofdvaarwegen Hoofdvaarwegen
Spoorwegen personen Spoorwegen personen
Regionale/lokale infrastructuur Regionale/lokale infrastructuur
Waterveiligheid Waterveiligheid
mirt2018_punten_modaliteit (26)
Hoofdwegen Hoofdwegen
Hoofdvaarwegen Hoofdvaarwegen
Spoorwegen personen Spoorwegen personen
Regionale/lokale infrastructuur Regionale/lokale infrastructuur
Waterveiligheid Waterveiligheid
mirt2018_lijnen_modaliteit (27)
Hoofdvaarwegen Hoofdvaarwegen
Hoofdwegen Hoofdwegen
Regionale/lokale infrastructuur Regionale/lokale infrastructuur
Spoorwegen goederen Spoorwegen goederen
Spoorwegen personen Spoorwegen personen
Waterveiligheid Waterveiligheid
mirt2018_vlakken_modaliteit (28)
Spoorwegen personen Spoorwegen personen
Hoofdvaarwegen Hoofdvaarwegen
Integrale gebiedsopgaven Integrale gebiedsopgaven
Regionale/lokale infrastructuur Regionale/lokale infrastructuur
Waterveiligheid Waterveiligheid
Waterkwaliteit Waterkwaliteit
mirt2019_punten_fase (31)
Realisatie Realisatie
Planuitwerking Planuitwerking
mirt2019_lijnen_fase (32)
Realisatie Realisatie
Planuitwerking Planuitwerking
mirt2019_vlakken_fase (33)
Realisatie Realisatie
Planuitwerking Planuitwerking
mirt2019_punten_mirtnr (35)
mirt2019_lijnen_mirtnr (36)
mirt2019_vlakken_mirtnr (37)
mirt2019_punten_modaliteit (39)
Hoofdwegen Hoofdwegen
Hoofdvaarwegen Hoofdvaarwegen
Hoofdwegen en spoorwegen personen Hoofdwegen en spoorwegen personen
Spoorwegen personen Spoorwegen personen
Spoorwegen goederen Spoorwegen goederen
Multi- en intermodaal vervoer Multi- en intermodaal vervoer
Regionale/lokale infrastructuur Regionale/lokale infrastructuur
Integrale gebiedsopgaven Integrale gebiedsopgaven
Waterveiligheid Waterveiligheid
Waterveiligheid en zoetwatervoorzieningen Waterveiligheid en zoetwatervoorzieningen
Zoetwater Zoetwater
mirt2019_lijnen_modaliteit (40)
Hoofdvaarwegen Hoofdvaarwegen
Hoofdwegen Hoofdwegen
Regionale/lokale infrastructuur Regionale/lokale infrastructuur
Spoorwegen goederen Spoorwegen goederen
Spoorwegen personen Spoorwegen personen
Waterveiligheid Waterveiligheid
mirt2019_vlakken_modaliteit (41)
Spoorwegen personen Spoorwegen personen
Hoofdvaarwegen Hoofdvaarwegen
Integrale gebiedsopgaven Integrale gebiedsopgaven
Regionale/lokale infrastructuur Regionale/lokale infrastructuur
Waterveiligheid Waterveiligheid
Waterkwaliteit Waterkwaliteit
mirt2020_punten_fase (44)
Realisatie Realisatie
Planuitwerking Planuitwerking
mirt2020_lijnen_fase (45)
Realisatie Realisatie
Planuitwerking Planuitwerking
mirt2020_vlakken_fase (46)
Realisatie Realisatie
Planuitwerking Planuitwerking
mirt2020_punten_mirtnr (48)
mirt2020_lijnen_mirtnr (49)
mirt2020_vlakken_mirtnr (50)
mirt2020_punten_modaliteit (52)
Hoofdwegen Hoofdwegen
Hoofdvaarwegen Hoofdvaarwegen
Hoofdwegen en spoorwegen personen Hoofdwegen en spoorwegen personen
Spoorwegen personen Spoorwegen personen
Spoorwegen goederen Spoorwegen goederen
Multi- en intermodaal vervoer Multi- en intermodaal vervoer
Regionale/lokale infrastructuur Regionale/lokale infrastructuur
Integrale gebiedsopgaven Integrale gebiedsopgaven
Waterveiligheid Waterveiligheid
Waterveiligheid en zoetwatervoorzieningen Waterveiligheid en zoetwatervoorzieningen
Zoetwater Zoetwater
mirt2020_lijnen_modaliteit (53)
Hoofdvaarwegen Hoofdvaarwegen
Hoofdwegen Hoofdwegen
Regionale/lokale infrastructuur Regionale/lokale infrastructuur
Spoorwegen goederen Spoorwegen goederen
Spoorwegen personen Spoorwegen personen
Waterveiligheid Waterveiligheid
mirt2020_vlakken_modaliteit (54)
Spoorwegen personen Spoorwegen personen
Hoofdvaarwegen Hoofdvaarwegen
Integrale gebiedsopgaven Integrale gebiedsopgaven
Regionale/lokale infrastructuur Regionale/lokale infrastructuur
Waterveiligheid Waterveiligheid
Waterkwaliteit Waterkwaliteit
mirt2021_punten_fase (57)
Realisatie Realisatie
Planuitwerking Planuitwerking
mirt2021_lijnen_fase (58)
Realisatie Realisatie
Planuitwerking Planuitwerking
mirt2021_vlakken_fase (59)
Realisatie Realisatie
Planuitwerking Planuitwerking
mirt2021_punten_mirtnr (61)
mirt2021_lijnen_mirtnr (62)
mirt2021_vlakken_mirtnr (63)
mirt2021_punten_modaliteit (65)
Hoofdwegen Hoofdwegen
Hoofdvaarwegen Hoofdvaarwegen
Hoofdwegen en spoorwegen personen Hoofdwegen en spoorwegen personen
Spoorwegen personen Spoorwegen personen
Spoorwegen goederen Spoorwegen goederen
Multi- en intermodaal vervoer Multi- en intermodaal vervoer
Regionale/lokale infrastructuur Regionale/lokale infrastructuur
Integrale gebiedsopgaven Integrale gebiedsopgaven
Waterveiligheid Waterveiligheid
Waterveiligheid en zoetwatervoorzieningen Waterveiligheid en zoetwatervoorzieningen
Zoetwater Zoetwater
mirt2021_lijnen_modaliteit (66)
Hoofdvaarwegen Hoofdvaarwegen
Hoofdwegen Hoofdwegen
Regionale/lokale infrastructuur Regionale/lokale infrastructuur
Spoorwegen goederen Spoorwegen goederen
Spoorwegen personen Spoorwegen personen
Waterveiligheid Waterveiligheid
mirt2021_vlakken_modaliteit (67)
Spoorwegen personen Spoorwegen personen
Hoofdvaarwegen Hoofdvaarwegen
Integrale gebiedsopgaven Integrale gebiedsopgaven
Regionale/lokale infrastructuur Regionale/lokale infrastructuur
Waterveiligheid Waterveiligheid
Waterkwaliteit Waterkwaliteit
mirt2022_punten_fase (70)
Aanleg Aanleg
Planning en studies Planning en studies
mirt2022_lijnen_fase (71)
Aanleg Aanleg
Planning en studies Planning en studies
mirt2022_vlakken_fase (72)
Aanleg Aanleg
Planning en studies Planning en studies
mirt2022_punten_mirtnr (74)
mirt2022_lijnen_mirtnr (75)
mirt2022_vlakken_mirtnr (76)
mirt2022_punten_modaliteit (78)
Hoofdwegen Hoofdwegen
Hoofdwegen en Spoorwegen personen Hoofdwegen en Spoorwegen personen
Hoofdvaarwegen Hoofdvaarwegen
Vaarwegen Vaarwegen
Spoorwegen personen Spoorwegen personen
Spoorwegen goederen Spoorwegen goederen
Spoorwegen Spoorwegen
Integrale gebiedsopgaven Integrale gebiedsopgaven
Waterveiligheid Waterveiligheid
Zoetwater Zoetwater
mirt2022_lijnen_modaliteit (79)
Hoofdvaarwegen Hoofdvaarwegen
Hoofdwegen Hoofdwegen
OV en Spoor OV en Spoor
Regionale/lokale infrastructuur Regionale/lokale infrastructuur
Spoorwegen goederen Spoorwegen goederen
Spoorwegen goederen en personen Spoorwegen goederen en personen
Spoorwegen personen Spoorwegen personen
Waterveiligheid Waterveiligheid
mirt2022_vlakken_modaliteit (80)
Groot project Groot project
Hoofdwegen Hoofdwegen
Regionale/lokale infrastructuur Regionale/lokale infrastructuur
Hoofdvaarwegen Hoofdvaarwegen
Spoorwegen personen Spoorwegen personen
Water Water
Waterkwaliteit Waterkwaliteit
Waterveiligheid Waterveiligheid